Selecteer een pagina

Bij dementie is het raadzaam om tijdig belangrijke zaken zoals financiën en nalatenschap te regelen, omdat deze ziekte progressief is, dus voortschrijdend zonder enig herstel.

Hieronder volgen tips en adviezen.

 • Het is aan te raden geld niet thuis te bewaren, maar op een rentedragende rekening op de bank te zetten. Zorg er echter wel voor dat de zorgvrager de beschikking heeft over wat handgeld , dit bevordert het gevoel van veiligheid en onafhankelijkheid.
 • Bereken het inkomen en de mogelijke uitgaven van de betrokkene. Als de zorgvrager inwonend is moeten ook de extra uitgaven die door uw familie gedragen moeten worden berekend worden.
 • Zorg dat vaste lasten zoals telefoon, gas en electriciteit etc. automatisch afgeschreven worden. Dit bespaart tijd en verwarring.
 • Zorg ervoor dat overmakingen direct betaald worden om wegraken of verscheuren te voorkomen
 • Pensioenregelingen en premies kunnen ook direct op de bankrekening gestort worden. Het is mogelijk de bank te machtigen om alle binnenkomende rekeningen te betalen, alhoewel dit soms extra kosten met zich meebrengt.
 • Een hoge eindafrekening van het gemeentelijk energiebedrijf kan voorkomen worden door de maandelijks voorschot ruim te begroten.

Belangen Behartigen

Omdat dementie een progressief verloop kent, zal de betrokkene op een gegeven moment niet meer in staat zijn financiële en juridische aangelegenheden te regelen.

Het is belangrijk om een notaris of jurist te consulteren die behulpzaam kan zijn bij het opstellen van een testament, machtigingen, voogdijschap of het opstellen van een trustfonds.

Als de persoon met dementie wil dat anderen zijn belangen behartigt, moet hij in staat zijn om deze beslissing te nemen. Vandaar dat hoe eerder een jurist ingeschakeld wordt hoe groter de kans is op bevredigende maatregelen.

Soms vertrouwt de betrokkene de notaris als buitenstaander wel, terwijl hij zijn familie niet meer vertrouwd. De familie moet er voor zorgen dat de notaris de situatie volledig begrijpt en op de hoogte is van de conditie van de persoon voordat er besprekingen plaatsvinden.

Uiteraard moeten taalgebruik en tempo van de bespreking aangepast worden en er moet niet over maar met de betrokkene gesproken worden.

De wet kent verschillende juridische bepalingen die van kracht worden bij het constateren van de ziekte van Alzheimer. Als een Alzheimerpatiënt zelf niet meer in staat is om zijn belangen naar behoren te kunnen behartigen, kunnen anderen dat voor hem doen.

Vormen Curatele
Bij deze vorm van vermogensbeheer worden de belangen van de patiënt behartigd door een curator, meestal de huwelijkspartner, of een familielid die door de rechter wordt aangewezen. Soms is het nodig dat onmiddellijke maatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld in een crisissituatie. De rechtbank die over het verzoek om ondercuratelestelling moet beslissen, kan dan iemand benoemen die tijdelijk voor de belangenbehartiging van de patiënt zorgdraagt. Zo iemand wordt een provisioneel bewindvoerder genoemd.

 • Bewind
  De onderbewindstelling van goederen gaat minder ver dan ondercuratelestelling en is bedoeld voor mensen die door een geestelijke stoornis tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. De rechter stelt één of meerdere bewindvoerders aan die (een deel van) de vermogensrechtelijke zaken van de patiënt behartigen. Datgene wat niet onder bewind is gesteld, daar mag de onderbewindsgestelde zelf over beslissen.
 • Mentorschap
  Mentorschap wordt door de kantonrechter ingesteld voor behartiging van persoonlijke belangen. De mentor verricht handelingen ten aanzien van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de Alzheimerpatiënt.

Voor meer informatie kijk op de website van www.rijksoverheid.nl

Het opstellen van een testament

Het is voor iedereen belangrijk voorzieningen te treffen voor de toekomst.  Het is belangrijk voor de mantelzorgers en de zorgvragers om een testament op te stellen zolang het nog kan.

Praktisch advies

 • Iedereen van 18 jaar en ouder kan een testament laten opstellen door de notaris.
 • Als iemand sterft zonder een testament opgesteld te hebben, wordt de nalatenschap verdeeld volgens het erfrecht.
 • Het opstellen van een testament kan zinvol zijn als u een deel van uw bezittingen wilt nalaten aan anderen dan uw wettige erfgenamen te weten de echtgenoot en de kinderen. Echtgenoot en kinderen kunnen niet onterft worden en hebben recht op de minimale legitieme portie.
 • Een nieuw testament kan ten aller tijde opgesteld worden evenals wijzigingen van een bestaand testament nadat de notaris bepaald heeft of de betrokkene handelingsbekwaam is.

Als de betrokkene niet handelingsbekwaam is ( door bijvoorbeeld dementie) kan er geen testament meer opgesteld of gewijzigd worden ook niet door de bewindvoerder of de curator.

Het laatste nieuws

Als je niet meer beter wordt

Als je niet meer beter wordt Ieder jaar krijgen ongeveer 100.000 Nederlanders te horen dat zij niet meer beter worden en binnen een afzienbare tijd komen te overlijden. Op dat moment breekt een verwarrende en emotionele periode aan. Dit dossier is bedoeld om mensen te...

Lees meer

Mantelzorger voor je partner, hoe houd je je relatie leuk?

Mantelzorger voor je partner, hoe houd je je relatie leuk? Als je mantelzorger bent, is de impact op je leven groot, zéker als degene voor wie je zorgt je partner is. Hoe voorkom je dat je als geliefde puur ‘de verzorger’ wordt? Je leven op z’n kop. Ginette Klein...

Lees meer

Alles over dementie

Onderstaand hebben we onze artikelen onderverdeeld in verschillende categorieën die voor jou of je naaste relevant kunnen zijn.
Mocht je vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Algemene informatie

Kvk nummer: 61812277
NL15 RABO 0300 6088 96
RSIN-nummer: 854499192

Onze sponsoren

Andreaskerk Hilvarenbeek